Xiaojun Zhang

  1. Zhang XiaojunPID Tuning by Optimization, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1837 [1995]